Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Изготвен е оперативен план за първия етап на Националната стратегия за научните изследвания

naukaГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Правителството одобри Оперативния план за изпълнение на първия етап на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в България 2017 - 2030 г., приета от НС на 07.06.2017 година.

Основната цел е чрез мащабно, бързо и дългосрочно развитие и модернизиране на системата на научните изследвания, България да се превърне в притегателен център за авангардни научни изследвания и развитие на нови технологии, да се привлекат и задържат млади и водещи учени в страната.

Изпълнението на Стратегията е разделено на три етапа. През първия (2018 - 2022 г.) се предвижда прилагане на основната част от мерките, предвидени в дейностите по отделните специфични цели и достигане до финансиране за научноизследователска и развойна дейност по консолидираната фискална програма, с изключение на разходите с източник Европейските структурни и инвестиционни фондове, в размер на 0,7 % от БВП /тоест – 700 млн. лева/. Целта е в края на етапа научноизследователската дейност да се оценява оптимално, да бъде привлекателна за учените и за младите хора и да са създадени подходящи условия за научни изследвания и за тяхното потенциално приложение. По отношение на индикаторите за изпълнение трябва да се премине към изкачване в световната класация. В края на етапа компонентите на иновационния индекс, свързани с научните изследвания, трябва да достигнат стойностите на „умерен иноватор“.

 

   

   Lema BG

lloonnm

imunj

12659614 1036633103064017 1199327596 n