Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Променят Закона за резерва на Въоръжените сили

voinГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Министерството на отбраната предлага въвеждане на „срочна служба в доброволния резерв”. Тя ще включва период от време (до 6 месеца), през който пълнолетен български

гражданин преминава военна подготовка и изпълнява задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили като резервист, е посочено към мотивите на проекта за изменение и допълнение на Закона за резерва на Въоръжените сили. На срочна служба в доброволния резерв ще се приемат пълнолетни български граждани, които отговарят на следните изисквания: да имат основно или по-високо образование; да са годни за служба в доброволния резерв; да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; да нямат друго гражданство; да не са навършили 42 години в годината на кандидатстване и да нямат военна подготовка.

Този нов вид военна служба у нас ще включва три етапа: начална военна подготовка, специална военна подготовка и изпълнение на задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили. Длъжностите ще се обявяват със заповед на министъра на отбраната. За времето на изпълнение на договора за срочна служба в доброволния резерв, резервистът ще е със статус на военнослужещ с правата и задълженията, съответстващи на заеманата длъжност. Той ще получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното му военно звание.

По време на изпълнение на срочната служба в доброволния резерв на резервиста се осигурява униформено облекло и настаняване при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната. За времето на изпълнение на договора той ще има право на неплатен служебен отпуск от работодателя/органа по назначаването по Кодекса на труда, Закона за държавния служител или Закона за съдебната власт. По време на изпълнението на срочната служба в доброволния резерв, е записано в проекта, трудовото или служебното правоотношение с резервиста не може да бъде прекратявано от страна на работодателя/органа по назначаването, освен при закриване на предприятието или администрацията.

Работодателя/органът по назначаването на резервиста ще има право на парично обезщетение от държавата за времето, през което резервистът е бил на срочна служба в доброволния резерв. Резервистът ще има право да ползва платен отпуск в размер на 8 работни дни. При прекратяване на договора ще има право на парично обезщетение за неизползвания платен отпуск.

След изпълнение на договора за срочната служба в доброволния резерв българските граждани ще могат да бъдат приети без провеждане на конкурс на военна служба, ако отговарят на изискванията за приемане по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на служба в доброволния резерв, ако отговарят на съответните законови изисквания. Проектът предвижда също българските граждани, преминали срочна служба в доброволния резерв, да се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, в това число и в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност при равни други условия.

От МО са направили и сметка колко ще струва това на бюджета.

Разходите за издръжка и подготовка на личен състав, изпълняващ срочна служба в доброволния резерв, както и за обезщетения на работодатели през 2020 г. са разчетени в размер на 2 727 000 лв., а през 2021 г. – в размер на 9 362 000 лв. Прогнозната стойност за разходите през 2022 г., поради увеличаване на броя на личния състав е приблизително 37 451 000 лв.

Анализите показват, че в рамките на следващите 10 – 15 години Република България няма да разполага с достатъчно подготвени граждани за защита на отечеството, придобили статус на запасни, с които да бъдат окомплектовани военновременните формирования, се посочва в мотивите към проекта. За периода на провеждане на курсовете за подготовка на гражданите за защита на отечеството от 2015 г. до днес, начална военна подготовка са преминали 337 български граждани, а в курсове за специална военна подготовка за нуждите на въоръжените сили едва 27. Министерството на отбраната все повече отчита затруднения при окомплектоването на военните и военновременните формирования с подготвени във военно отношение граждани. Смята се, че въвеждането на „срочна служба в доброволния резерв” ще спомогне за реализиране на подготовката на по-голям брой български граждани за защита на отечеството, което съответно ще подобри и окомплектоването на военните формирования с резервисти, а военновременните формирования – със запасни.

 

 

   Fluida

   Lema BG


 

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n

webstarmax