Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Изготвена е 10-годишна пътна карта в сферата на отбраната

tanГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Днес, 8 януари, правителствата на Република България и Съединените американски щати поставиха началото на двустранен Стратегически диалог на високо равнище

– форум за консултации и сътрудничество по глобални, регионални и двустранни въпроси от взаимен интерес и за двете държави. България и САЩ са съюзници, приятели и стратегически партньори, свързани от споделени интерес за свобода, демокрация и икономически възможности. Двете страни обсъдиха редица глобални въпроси, включително Иран, Турция и Сирия, Русия, Китай и Западните Балкани. Двете страни също така проведоха задълбочени разговори по въпросите на сигурността, енергетиката, върховенството на закона, както и въпроси от двустранния дневен ред като напредъка на България към включване в програмата на САЩ за безвизово пътуване VWP, кандидатурата на страната за членство в ОИСР, перспективите за сключване на Споразумение за социална сигурност, наред с други въпроси.

Сътрудничество в областта на

отбраната и сигурността

България и САЩ отчитат стратегическата позиция на България в региона. Във връзка с това България и САЩ се договориха да разработят Пътна карта за двустранно сътрудничество в областта на отбраната през следващите десет години. Тази десетгодишна пътна карта, чиито параметри бяха договорени по време на Стратегическия диалог, ще помогне на България в усилията за модернизация, ще допринесе за изграждането на способности за възпиране и отбрана срещу заплахи във всички сфери и ще подобри оперативната съвместимост. Сред основните приоритети са морското сътрудничество в Черно море, изграждането на оперативна съвместимост и устойчивост чрез съвместни обучения и учения, киберсигурността и укрепването на отбранителните институции.

Конкретно са оценени усилията на България за създаване на военноморски координационен център във Варна. Както България, така и САЩ съзнават важното значение на сътрудничеството в Черноморския регион с други страни-съюзници и парнтьори в рамките на НАТО с цел поддържане на нашата колективна сигурност и планират да увеличат своята ангажираност в региона като част от тази пътна карта.

Сътрудничество в областта на

икономиката и енергетиката

Ще продължим да задълбочаваме своето сътрудничество в областта на енергетиката с цел повишаването на енергийната сигурност на България и региона. В продължение на диалога, стартиран през декември 2019 г. с посещението в България на американски експертен екип в областта на ядрената енергетика, ще работим за постигане на консенсус относно най-добрия път напред за България. Съвместно ще се наблюдава процеса за лицензиране на американско ядрено гориво, за да се гарантира експедитивно постигане на диверсификация на доставките за България.

По отношение на природния газ, България ще продължи да работи в посока изграждане на газовия интерконектор Гърция-България в заложените срокове. САЩ приветстваха наскоро предприетото от страна на България действие за придобиване на 20 процента дял от собствеността и разглеждане на възможността за резервиране на капацитет от плаващата платформа за съхранение и регазификация край Александруполис. Интерконекторът и плаващата платформа заедно ще повишат в голяма степен енергийната диверсификация на България, ще придвижат България значително в посока превръщането ѝ в регионален газов център (хъб) и ще спомогнат за съществен и взаимноизгоден ръст в двустранната търговия. Ще продължат разговорите относно либерализацията на българския вътрешен газов пазар, което ще позволи на страната да се възползва богато от превръщането си в регионален център за газова търговия. В продължение на постигнатия напредък по време на декемврийското посещение на ядрения експертен екип, в близко бъдеще САЩ ще изпратят в България нов експертен екип, който да направи оценка и да съдейства на България да развие своята газова инфраструктура, както и да разгледа възможностите за развитие на хидроенергийни и други възобновяеми енергийни източници с цел превръщането на страната в регионален енергиен център (хъб) и насърчаване на енергийната диверсификация на територията на Балканите. Страните се договориха да гарантират справедливото и конкурентно начало по отношение ядрената енергетика, което ще гарантира сигурността на доставките и конкурентни цени. В съответствие с правилата на ЕС България ще гарантира експедитивна диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво.

„Решени сме да повишим сътрудничеството си в обмена на нови технологии, което може да помогне на нашите икономики да осъществят преход към по-чисто и по-ефективно енергийно поколение. Посредством споделянето помежду си на експертен и практически опит, както и привличането на американски капитали в България, ние можем да посрещнем предизвикателствата на бъдещето.“ Това заявяват в съвместното си комюнике двете страни.

 

 

 

   

imunj

12659614 1036633103064017 1199327596 n