Гласът на България

Национален новинарски портал

 

 

 uubb

   НАШИЯТ КРЪСТ   Издание за Вярата, Надеждата и Любовта

Споделете ме

Ако използваме съществуващите „вратички“, българските деца могат да се запознаят с Православните ценности

deckiНАШИЯТ КРЪСТ

Братя и сестри православни християни, хайде да се опитаме да направим нещо съществено за възпитанието на българските деца. Всички ние сме убедени, че без твърдата основа на православния християнски морал не е възможно съграждането на нищо трайно и стойностно – нито пълноценни личности, нито просперираща държава. Очевидно е, че нашите управници са кукли на конци. А Кукловодите им нямат за цел да толерират Православието у нас, дори напротив.

Така че, въвеждането на Вероучението като редовен предмет в училищата най-вероятно никога няма да стане. Затова нека да използваме съществуващите „вратички“ и да се опитаме да въведем Бога при децата ни в българските училища, макар и не през парадния вход. Имаме предвид това, което се върши в Община Бургас за изучаването на "Православни ценности" в общинските училища. Общинският им съвет е приел една Програма за православно възпитание на учениците и на база на тази програма Общината отпуска известна неголяма сума за издръжката на 2-3 бройки преподаватели по ПЦ към Общинския детски комплекс. А те организират групи към училищата и им преподават там. По този начин са обхванати няколко хиляди деца, което е чудесно!

По благословението на Светия Синод от месец май т. г. – „всеки, кръстен в православната вяра българин  да работи за популяризиране на истините на християнската вяра и морал“ – нека се опитаме всеки в своя град да приложи  обнадеждаващия опит на община Бургас. /По-долу публикуваме примерен текст на подобна Програма./

Ако Господ разпали в сърцата ви желание да се заемете с това богоугодно начинание, първо се срещнете с енорийския си свещеник, после обсъдете идеята и с архиерейския наместник. Предполагаме, че те ще одобрят и благословят начинанието. Помолете се, преди да тръгнете на среща с кмета, на която да представите идеята си. Ако кметът е вярващ човек и успеете да го убедите да подкрепи начинанието, битката е спечелена на 50 %. Обикновено повечето кметове имат силно влияние над мнозинството в Общинските съвети, макар да има и обратни примери. Ако се стигне до внасянето на Проекто-програмата в Комисията по култура и вероизповедания, а след това и до гласуване в Общинския съвет, задължително трябва предварително да се срещнете с ръководствата на политическите партии и на групите съветници, за да ги спечелите за каузата…  

И тъй, с Бога – напред!

-----------------

СТРАТЕГИЯ

ЗА ПРАВОСЛАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА НА ОБЩИНА БУРГАС

I. АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА

II. АНАЛИЗ НА РЕАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ

III. ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА

IV. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

V. ФИНАНСОВА РАМКА

I.Актуалност на проблема

В основата на разработването на стратегията са залегнали Областната стратегия на област Бургас (2005-2013 г.) и Плана за развитие на Община Бургас (2007-2013 г.). Тя е част от общата визия за развитие на общината, като в нея е залегнало разбирането за православната просвета и образование, съобразено с аспектите на устойчиво и балансирано регионално развитие. В плана на стратегията се съдържат идеи и принципи за православно културно-просветно развитие на Община Бургас за четири години. Правно основание за реализирането на подобен вид стратегии са редица документи от национален и международен мащаб:

1. Конституция на Република България - чл.13, ал.1-4; чл.37

2. Закон за вероизповеданията – глава І, чл.2, чл.4

3. Закон за народната просвета - чл.5; чл.15

4. Правилник за прилагане на ЗНП - чл.1, ал.5; чл.4, ал.3

5. Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебен план - чл.8, ал.2; чл.9, ал.1и2; чл.15, ал.4

Стратегията съблюдава международни конвенции, ратифицирани от Република България, нейните конституционни и законови принципи:

1. Международен пакт за граждански и политически права - чл.9, ал.1и2; чл.18, ал.1-4

2. Конвенция за защита на правата на човека - чл.18

3. Международна конвенция за правата на детето - чл.14, ал.1, ал.3

Тя се основава на добрата взаимовръзка и активно сътрудничество между Община Бургас, РИО-Бургас, Сливенска митрополия, Бургаско архиерейско наместничество, Църковно настоятелство при катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий” и Православен духовно-просветен енорийски център „Св.Възнесение” при храма за реализирането на стратегията.

Настоящата стратегия е съобразена с традициите и новите духовно-социални условия в развитието на българското общество, както и с присъединяването на страната към ЕС. Тя е съобразена и с тенденциите за духовно-нравствено развитие и усъвършенстане на образованието и културата, спрямо ЕС и в света. Според концепцията за религиозното образование в страните от Европейския съюз, наречена ”Толедска концепция”, дълбокото познаване на собствената религиозна традиция може да бъде добра ”отправна точка” за изучаването на религиите на другите хора. Основните й принципи са: използване на научни методи на преподаване, уважаване правата на човека и гражданските ценности, специална подготовка на преподавателите, тяхната привързаност към идеята за религиозна свобода, осъзнаване от страна на държавните училища на важната роля на семейството и религиозните организации, взаимодействие и сътрудничество с тях, в частност при съставянето на учебните програми. От същите идеи и принципи ще се ръководи и настоящата стратегия, защото духовната идентичност и самосъзнание повече от всякога са решаващи в процеса на глобализация и определят избора на средата и качеството на живот. Промените, настъпващи в българското общество спрямо образованието и просветата са свързани с тази глобализация. Затова в стратегията е заложено: децата, учениците и възрастните православни християни да бъдат подпомогнати в определянето на православната си духовна идентичност.

Това е проблем от съществено значение и на него не е отделяно специално внимание и ангажимент. Затова и ръководството на Общината насочва погледа си в тази посока, с мисълта да бъде в помощ на всеки гражданин на Бургас.

В народната ценностна система Българската православна църква има своето достолепно място, което не бива да бъде поставяно под съмнение или игнорирано.

Българската православна църква е била и ще бъде един от най-важните фактори в духовно и просветно отношение за нравствено възпитание на всички българи, които се самоопределят като православни християни. В нелеката история на България, Българската православна църква е помогнала да се съхрани българската духовност и национална идентичност. Затова в центъра на тази стратегия е заложена идеята за изграждането на концептуална систематика за определянето на духовно-националната определеност на гражданите на Бургас. Предизвикателствата са големи, но те са свързани с българския родов корен. Ето защо Община Бургас прави първата крачка в тази посока.В национален мащаб тя е първата стратегия за православно–духовно развитие на община.

В основата на тази стратегия се открива желанието за възраждане на православната общност в общината, на общозначимите християнски ценности, приобщаване на младите хора, издигане статута на православното християнско семейство и неговата отговорност. Това ще доведе до активно участие в духовно-културните процеси. Община Бургас се отличава с богато културно наследство и традиции, затова тя има наситен с прояви духовно-културен живот.

II. Анализ на реалното състояние

Община Бургас, в лицето на настоящото ръководство, има специална нагласа и отношение към развитието на православното образование, реализиращо се в училища и ЦДГ на територията на общината. Нормативната уредба на МОН, действаща в момента, за обучението по религия в училищата, се реализира като изучаване на предмета в часовете по СИП и ЗИП/ в ЦДГ не е създадена педагогическа практика за изучаване на предмета/. Броят на учениците в процеса не е голям. Факторите, обуславящи това състояние са комплексни:

- ниска религиозна култура на обществото

- липса на потребност и отношение от страна на родителската общност към учебния предмет Религия

- обучението по Религия не е сред приоритетите на МОН

- липса на финансова рамка при заплащане труда на учителя

- недостатъчна мотивация от страна на училищната педагогическа общност към обучението по религия

- преподавателите в детските заведения не са педагогически подготвени за практическото реализиранена религиозното възпитание

Силни страни са:

- съществуването на групи, макар и малко, в училищата на територията на Община Бургас, изучаващи предмета в часовете по СИП и ЗИП

- родителите не са настроени негативно към предмета

- педагогическата общност е съпричастна към христянските празници

- ръководството на Община Бургас подкрепя всяка инициатива, носеща духа и традицията на светото Православие в България

- съществува методическа, учебно-помощна литература за изучаване на предмета

- участие на православното духовенство в училищните ритуали.

Състоянието на проблема като цяло за православната просвета извежда следните силни и слаби страни:

- съществува диалог между институциите и духовенството

- наличие на Православен център за духовно образование и просвета към катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий” - Бургас

- наличие на православни храмове и църковно духовенство

- организиране на ежегодни православни образователни конференции, семинари, лектории

- съществуване на православно църковно енорийско училище/неделно/

- диалог между институциите и духовенството

- медиите на територията на Община Бургас са жизнен филтър за православната просвета и култура

Недостатъчни са:

- инициативите, свързани с православната просвета на децата, учениците, възрастните

- връзките между семейство, институции и православно духовенство

- отсъствие на пълноценен православен мироглед на обществото

- прекалена толерантност към новопоявилите се религиозни движения, които имат користни цели

Културното пространство е наситено с:

- ежегодни православни празници в града и Общината съобразени с църковния календар

- изяви на изкуството, свързани със Светото Православие

- честване на православни семейни празници и тържества

- възстановени са няколко енорийски храма и се подкрепят новостроящите се

Необходимо е да се работи за:

- повишаване на православната религиозна култура на обществото

- иницииране на специфични духовни културни прояви

- приобщаване на интелигенцията към православната духовност

- интеграция на православното духовенство в културния живот

Централизирането на плана за развитие на православната култура и образование зависи от съвместните усилия на Община Бургас, ръководствата на училищата и детските градини, цялата интелектуална общност и бургаското гражданство. Обединени от високодуховната ортодоксална идея, с общи усилия е необходимо да се постигнат поставените цели и задачи по-нататък.

III. Цели на стратегията

Формулираните цели на Стратегията са съобразени с основните стратегически планови документи, подготвени в РБългария и имащи пряко отношение към бъдещето развитие на всяка една община. Определените цели не са самоизолирани, а произтичат от разбирането, че съвременната българска общност и най–вече младото поколение трябва да имат възможност за изява за пълноценен духовно-нравствен живот и дейност в демократичното общество, в което свободната изява на личността включва и нейните лични отговорности.

Формулираните цели са съобразени с общинската стратегия за регионално развитие на гр.Бургас за периода 2008-2013г.

Главна цел

Създаване условия за превръщането на Община Бургас в стратегически духовно-просветен образователен и културен център за населението в областта.

За постигнето на главната Стратегическа цел се формулират приоритетни цели

1.Промяна на статута на учебния предмет Религия – Православие в детската градина и училищата и неговото равнопоставено място сред другите учебни предмети.

2.Превръщането на Община Бургас в духовно-просветен център за обогатяване на Православния статус на гражданите в демократично общество. Формиране на положително отношение към Св. Православие.

3.Обогатяване на традиционния културен живот на Община Бургас с Православен дух и иницииране на нови прояви в

контекста на Православното кутурно – историческо наследство на Общината.

IV. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Стратегията се развива в три приоритетни области - Образование, Просвета и Култура.Те са степенувани според целите, заложени в настоящата стратегия. Конструкцията им е условна, поради тясната взаимовръзка между тях и взаимното им преплитане. При дефинирането на приоритетните области се цели да се постигне всеобхватност при осъществяване целите и задачите за превръщане на Община Бургас в духовно-просветен, общообразователен и културен център в областта. Само така ще се постигне формиране и утвърждаване на православната идентичност на всеки гражданин.

Приоритетните области цялостно утвърждават разбирането за по-висока нравственост и морал в обществено политическия и социално – икономическия живот на Община Бургас.

Първа приоритетна област обхваща децата от предучилищна възраст от 3 до 7 г. възраст и учениците от всички училищни степени, учители и директори от предучилищно и училищно образование.

Приоритетна област „Образование”

Основна цел – поетапно въвеждане на православно образование, обучение и възпитание в ЦДГ и училищата на територията на Община Бургас.

Дейности:

-методическа подготовка на учителите от ЦДГ и началните учители в училищата за придобиване на допълнителна педагогическа квалификация и компетентност за преподаване на предмета ”религия”

-организиране на обучителни семинари на директори и учители за повишаване качеството на религиозното образование и създаване положително отношение към предмета Религия-Православие.

- възпитаване на учениците на религиозна толерантност и възможности за водене на междурелигиозен диалог чрез участие в допълнителни образователни дейности

-създаване на кабинет по религия според възможностите на учебното заведение

-създаване на православен кът на патрона на училището. Избор на икона на всяко училище и ЦДГ, както някога във Възраждането. Иконата да присъства на всеки празник и училищно тържество.

- осигуряване на дидактически материали и помагала за осъществяване процеса на религиозно обучение

- организиране на изложби и конкурси на религиозна тематика

- учредяване на годишна награда за ученическо лично творчество в контекста на православното религиозно образование, връчвана ежегодно на 11 май - Празника на светите братя Кирил и Методий.

Приоритетна област „Просвета”

Основна цел – издигане нивото на духовната просвета на всички граждани, осъзнаване на православието като начин на живот, възпитаване в християнски добродетели и ценности, акцент върху осъзнаването православната идентичност и самоопределяне.

Обхваща различни видове социални групи, сдружения, НПО, уязвими групи в неравностойно положение - етнически малцинства, социално–слаби граждани, лица с криминални прояви.

Дейности:

- ежегодно провеждане на кръгла маса по проблемите на православно–религиозното възпитание

- организиране на семинари, конференции, литературни четения, поклоннически пътувания

- организиране на учебни групи към Духовно–просветния център за изучаване на Светото Православие

- създаване на месечен информационен православен бюлетин

- кръгла маса за медиите на тема „Принципи на Православието”

Приоритетна област „Култура”

Основна цел - обогатяване на традиционните културни прояви на Община Бургас с духа и съдържанието на Православието. Създаване възможности за нови прояви на Православната художествено-творческа дейност, като комплексно интегрирана област

Обхваща институции, свързани с културно-историческото наследство на Бургас – музеи, библиотеки, галерии, центрове за приложна дейност и всички дейци на културата.

Дейности:

-учредяване на фестивал на Православните изкуства за деца и ученици

-създаване на Православно направление към Есенни и Майски литературни празници

- разнообразни прояви, свързани с православно-църковния календар - честване на празници на християнски светци; Ден на православното християнско семейство; общонационални православни празници и др. прояви

- организиране на изложби и концерти на православна тематика

- организиране Седмица на православната икона

- учредяване на: грамота, почетен знак, плакет и статуетка, свързани с православната култура

- инициативи и дейности, свързани с православния религиозен туризъм

V. ФИНАНСОВА РАМКА

Организационна структура за реализация на стратегията

В организационната структура по изпълнението на стратегията трябва да участват всички заинтересовани страни - служители на общинска администрация и РИО на МОН, представители на православното духовенство, директори на училища и ЦДГ, културни и просветни дейци, НПО.  Учредяване на подобен род структура следва да се регламентира с Решение на Общински съвет, което приема и съответната стратегия.

Финансовата рамка за изпълнение следва да бъде изработена на база заложени в бюджета на Общината и приети финансови средства за изпълнение на дейностите в отделните направления, описани в Стратегията. За всяка дейност се залагат точно определени финансови средства. Планирането на финансиране се извършва ежегодно. Финансовото обезпечаване се предвижда в бюджета на Общината, Архиерейско наместничество и църковни настоятелства към отделните енорийски храмове в града; от спечелени проекти; дарения от НПО и спонсори.

 

   kdjfsj

 

Порталът "Гласът на България" е създаден с иждивението на Нина и Илия Чирпанлиеви, за упокоение на душите им.

12659614 1036633103064017 1199327596 n